fbpx

Tjänster inom byggnadsvård

På Västergötlands museum är vi tre erfarna byggnadsantikvarier med bred kompetens och god kännedom om den västgötska bebyggelsen. Museet har bedrivit byggnadsantikvarisk verksamhet i närapå hundra år. Bland våra specialområden kan nämnas kyrkliga kulturmiljöer och trädgårdshistoria. Vi har i dagsläget en byggnadsantikvarie som är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (nivå kvalificerad) enligt Boverkets regler.

Västergötlands museum är medlem av BARK – Byggnadsantikvarisk regional krets, ett nätverk med syfte att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet bland regionmuseerna.

Anlita oss för:

Rådgivning. Vill du ha tips inför en renovering eller restaurering? Hur du restaurerar gamla fönster? Kontakter med kunniga hantverkare? Vi har god kännedom om äldre tekniker, traditioner och material, särskilt avseende Västergötland. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon, e-post och på plats. Vi kan även ge stöd i ansökan om tillstånd och bidrag. Mot arvode åter vi oss även att göra mer omfattande underlag för projektering.

Antikvarisk medverkan. Kyrkor och byggnadsminnen är skyddade enligt lag och därför kräver Länsstyrelsen ofta antikvarisk medverkan vid arbeten på dessa. Antikvarien kan med sina specialkunskaper tillföra mycket i processen såväl inför som under en renovering. Antikvarien svarar även för dokumentation och rapport. Vi har lång erfarenhet av såväl kyrkor som profana miljöer. Antikvarisk medverkan anlitas också lämpligen vid ändringar i byggnader som är skyddade enligt Plan- och bygglagen. Antikvarisk medverkan genomförs mot arvode. Kontakta oss gärna för frågor eller offert.

Inventeringar, utredningar, dokumentationer och förstudier. I värdefulla miljöer behövs det som regel bra beslutsunderlag för förvaltning och inför förändringar. Det gäller inom såväl kommunal planering som inom Svenska kyrkan. Vi utför till exempel inventeringar av värdefull bebyggelse och kyrkogårdar, ger utlåtanden inför bygglov, upprättar konsekvensbeskrivningar, gör byggnadsarkeologiska undersökningar och dokumentationer m. m. Vi kan även upprätta vård- och underhållsplaner och trädvårdsplaner.

Förmedling. Vi arbetar kontinuerligt med att bygga upp ny kunskap kring det byggda kulturarvet och att kommunicera denna genom föredrag, publikationer, visningar och utställningar. Anlita oss gärna för visningar, föredrag och texter till skyltar och foldrar.