Stuga från Höjentorp

Torpstuga, troligen från 1700-talet, som tidigare stått på Dikartorp – i äldre arkivhandlingar kallat Dikaretorp – under Höjentorps kungsgård i Eggby socken utanför Skara. Huset är en knuttimrad enkelstuga med vass- och torvtäckt tak. Torparen ägde ingen egen mark, men fick disponera lite jord för husbehovsodling och bete för ett par kreatur. I gengäld hade han skyldighet att utföra dagsverken på gården torpet löd under. Stugan flyttades till Fornbyn 1923.

Kort om stugan

Innan stugan flyttades från Höjentorp fotograferades den av museets intendent Sanfrid Welin. På bilderna kan man se att byggnaden var brädfodrad, rödfärgad och försedd med tak av stickspån på torv och halm. Welin fotograferade även dagligstugans interiör. I Höjentorpstugan fanns en vitkalkad spis/eldstad med en separat bakugn där spisens spjäll placerades inomhus. Väggarna var tapetserade och innertaket ”täckt av dukar”. I rummet fanns tre väggfönster och utöver matlagning kunde rummet även användas som sovrum.

Enligt husförhörslängden 1840–1849 var Dikartorp ett 2-dagstorp, torparen var således skyldig att utföra två dagsverken i veckan på huvudgården. Höjentorpstugan var bebodd nästan ända fram till den flyttades till Skara. Systemet med torpare som betalade sitt arrende med dagsverken upphörde 1943.

I Fornbyn

År 1923 donerades en av de stugor som fanns på Dikartorp till Fornminnesföreningen av den dåvarande kronoarrendatorn Richard Lokrantz på Höjentorp.

I Fornbyn återfick stugan en del av sitt ålderdomliga utseende. Byggnaden fick torvtak i stället för tak av spån. Dessutom vitkalkades dagligstugans väggar, trots att de var tapetserade före flytten. Även om stugan ska ha byggts på 1700-talet speglar inredningen 1800-talets senare hälft med fotogenlampa, trasmattor och koppar av porslin. Huset är en knuttimrad enkelstuga med en visthusbod till höger om förstugan. Stugan har en oregelbunden panel som målats med Falu rödfärg. Med all sannolikhet hade huset inte någon panel i äldre tid, och var heller inte målat med rödfärg som nu. Taket är vass- och torvtäckt med en hallaskorsten av kalkstenshällar. Konstruktionen för övrigt är ett åstak med råspåntpanel. De karakteristiskt breda vindskivorna kröns här liksom på flera hus i Fornbyn av spetsiga upprättstående bräder, så kallade skateskräckare. Stugan är placerad som flygel till den större Rackebystugan.På gårdstunet står en brunnsvåg av en typ som har funnits i Sverige alltsedan medeltiden.


Texten är hämtad ur ”Utomhus. Fornbyn i Skara och andra friluftsmuseer” (2022). Skara: Västergötlands Fornminnesförening.