Integritetspolicy

Västergötlands museum värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter och leva upp till kraven enligt Integritetsskyddsmyndigheten. I vår integritetsskyddspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har utifrån den nya lagen.

Vem ansvarar för hur vi behandlar dina per­son­upp­gifter?

Stiftelsen Västergötlands museum, organisationsnummer 868400-3190 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Adress: Stiftelsen Västergötlands museum, Box 253, 532 23 Skara. Har du frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: info@vgmuseum.se

Vilka per­son­upp­gifter behandlar vi om dig och varför?

Vi använder dina per­son­upp­gifter för följande ändamål:

Tillhandahållande av varor och tjänster

Personuppgifter används för att vi ska kunna leverera varor och tjänster, för att kunna kommunicera med dig och ge information. De uppgifter vi samlar in för detta ändamål är främst företagsuppgifter och kontaktuppgifter och kan vara namn, personnummer, organisationsnummer, adressuppgifter, e-post och telefonnummer. Behandlingen bygger på att det finns ett avtal med den personuppgiftsansvarige och leverantörer, kunder och anställda.

Nyhetsbrev och annan information

Om du väljer att bli prenumerant på vårt nyhetsbrev lämnar du din e-postadress till oss. Den används sedan för vårt nyhetsbrevutskick samt information om kommande programpunkter. I nyhetsbrevet finns en avanmälningslänk för den som inte vill fortsätta få våra utskick. Den lagliga grunden för den här behandlingen är intresseavvägning. Vi vill kunna förmedla information till dem som kan ha intresse för våra aktiviteter och utställningar.

Program eller aktivitet

I samband med att du anmäler dig till att delta i ett av våra program eller aktiviteter samlar vi in din e-postadress. Detta för att kunna hantera din anmälan och informera dig om eventuella ändringar. Den lagliga grunden här är intresseavvägning.

Rekrytering

För att kunna hantera jobbansökningar, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. I det här fallet handlar det om namn, personnummer, adress, information om erfarenhet och meriter samt fotografier. Grunden för denna behandling är intresseavvägning.

Frågor, förfrågningar och synpunkter via e-post, telefon och sociala medier

För att kunna kontakta dig och besvara dina frågor eller synpunkter behöver vi ditt namn och kontaktuppgifter. Den lagliga grunden för detta är intresseavvägning. Uppgifterna bevaras till dess att de blivit besvarade och därefter ska de gallras.

Då alla inkomna frågor och synpunkter är allmänna handlingar kan dina uppgifter i vissa fall bevaras längre i enlighet med arkivlagen. Detta för att försvara ett rättsligt anspråk, för att du lämnat ditt samtycke eller med stöd av intresseavvägning eller ett allmänt intresse.

Vårt uppdrag som museum

För att fullgöra vårt uppdrag som museum behandlar vi personuppgifter för att tillgängliggöra, ordna och hantera besök i våra samlingar. Det kan handla både om material som lämnas in till våra samlingar men också om publikationer och utställningar där personuppgifter kan förekomma. De personuppgifter vi här samlar in kan vara namn, adress, kontaktuppgifter, yrke och intressen. Det kan vara i form av filmer, fotografier och ljudupptagningar. I de fall vi använder oss av känsliga personuppgifter som t.ex. sexuell läggning eller facklig tillhörighet är vi mycket noga med att först ha fått ditt samtycke eller att du redan har offentliggjort informationen. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse.

När känsliga personuppgifter ingår i ett material som har ett kulturhistoriskt värde sker behandlingen endast i de situationer det är nödvändigt utifrån ett vetenskapligt och historiskt perspektiv. Vi behandlar då uppgifterna utifrån arkivändamål av allmänt intresse

Vilka har tillgång till dina upp­gifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Stiftelsen Västergötlands museum. I de fall vi måste delar vi personuppgifter med våra underleverantörer som är personuppgiftsbiträden till oss. Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden som reglerar hur de hanterar våra personuppgifter. I avtalet står ändamålet för behandlingen och personuppgiftsbiträdet garanterar att de lever upp till lagens krav på hanteringen av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina upp­gifter?

Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilken informationen samlades in eller så länge det krävs för att uppfylla t.ex. arkivlagen eller bokföringslagen.

Dina rättig­heter

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi lagrar om dig och du har alltid rätt att begära rättelse av dina uppgifter om de visar sig vara inkorrekta. Du kan även be om att få dina uppgifter raderade om du anser att de inte längre är nödvändiga för det ändamål det samlades in för eller om du tycker att de används på ett felaktigt sätt. Du kan få uppgifterna raderade såvida de inte strider mot t.ex. arkivlagen eller bokföringslagen.

Om du har gett ett samtycke till en behandling kan du när som helst dra tillbaka detta och vi raderar då dina uppgifter.

Om du har några klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen och lämna in ett klagomål. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och kan då ge oss förelägganden om vi inte följer lagen. Vill du läsa mer om dina rättigheter kan du gå in på Datainspektionens hemsida och läsa mer.