Byggnadsvård

Västergötlands museum har bedrivit byggnadsantikvarisk verksamhet runtom i landskapet i mer än hundra år. Vi har en god kännedom om det byggda kulturarvet i Skaraborg, inte minst vad gäller de många kyrkomiljöerna, men också om 1900-talets byggnader. Museet har för närvarande en byggnadsantikvarie som också är certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden (nivå kvalificerad) enligt Boverkets regler.

Västergötlands museum är medlem av BARK – Byggnadsantikvarisk regional krets, ett nätverk med syfte att utveckla byggnadsantikvarisk verksamhet bland regionmuseerna.

Arvoderade tjänster inom Byggnadsvård

Vad är det som utgör kulturhistoriskt värde? Och hur hanteras det så att inget går förlorat? Vilka material och tekniker skall användas? Vi arbetar i hela Skaraborg som konsulter när det finns behov av antikvarisk kompetens. Här listar vi våra mest vanliga tjänster. Välkommen att kontakta oss för kostnadsberäkning.

Antikvarisk medverkan

Kyrkor och byggnadsminnen är skyddade enligt lag och därför kräver Länsstyrelsen ofta antikvarisk medverkan vid arbeten på dessa. Antikvarien kan med sina specialkunskaper tillföra mycket i processen såväl inför som under en renovering. Antikvarien svarar även för dokumentation och rapport. Vi har lång erfarenhet av såväl kyrkor som profana miljöer. Antikvarisk medverkan anlitas också lämpligen vid ändringar i byggnader som är att betrakta som kulturhistoriskt värdefulla enligt Plan- och bygglagen. Specialkompetens finns om medeltida träkonstruktioner och historiska orglar, i sådana fall kan vi även åta oss uppdrag utom Skaraborg.

Inventeringar, utredningar, dokumentationer och förstudier

I värdefulla miljöer behövs det som regel bra beslutsunderlag för förvaltning och inför förändringar. Det gäller inom såväl kommunal planering som inom Svenska kyrkan. Vi utför till exempel inventeringar av värdefull bebyggelse och kyrkogårdar, ger utlåtanden inför bygglov, upprättar konsekvensbeskrivningar, gör byggnadsarkeologiska undersökningar, uppmätningar och dokumentationer, undersöker gamla färgsättningar m.m. Vi kan även upprätta vård- och underhållsplaner.

Bygglovsutlåtanden

För kulturhistoriskt värdefull bebyggelse krävs ofta bygglov inför förändringar. För antikvariska utlåtanden i samband med handläggning av bygglov tar vi ut en avgift i relation till den arbetstid som krävs. 

Förmedling

Vi arbetar kontinuerligt med att bygga upp ny kunskap kring det byggda kulturarvet och att kommunicera denna genom föredrag, filmer, publikationer, visningar och utställningar. Anlita oss gärna för visningar, föredrag och texter till skyltar och foldrar.

Rådgivning till allmänheten

Vi kan bistå med kostnadsfri rådgivning och utlåtande inför ansökan om kulturmiljöbidrag hos Länsstyrelsen. Övrig rådgivning sker i mån av tid.

Söker du historia om ditt eget hus? Ta del av Robin Gullbrandssons, antikvarie, anteckningar till föreläsningen ”Att söka information om sitt hus” (PDF).