fbpx

Arkeologer undersökte Varnhemskorsning

Under förra veckan genomförde arkeologerna vid Västergötlands museum en arkeologisk förundersökning i Varnhem. Anledningen är att Trafikverket planerar för att bygga om korsningen mellan riksväg 49 och vägen mellan Varnhem och Öglunda, för att få denna mer trafiksäker.

Vid sidan om vägarna ligger ett gravfält (RAÄ Varnhem 34 och 35) som idag är delat av vägen mellan Skara och Skövde. En del av detta gravfält undersöktes redan på tidigt 1980-tal av Västergötlands museum i samband med den vägbreddning som då gjordes. Vid detta tillfälle påträffades 18 stensättningar (gravar uppbyggda av låga stenpackningar) som var både runda och fyrsidiga och har daterats till vendeltid, 600-700-tal efter Kristus. Under stenpackningarna påträffades kremerade människoben och gravgåvor. I mansgravarna fanns föremål som kniv, bryne, eldslagningsflinta, sölja samt pilspets. I kvinnogravarna fanns föremål som nyckel och pärlor. Dessutom hittades spikar, stift, nitar, märlor, beslag samt broddar av järn. Två äldre gravar, så kallade brandgropsgravar, från tiden strax före Kristi födelse påträffades också. Dessa innehöll kremerade människoben samt en skära och en pryl av järn.

På platsen för gravfältets norra del har tidigare legat en såg, ett boningshus och det har även funnits en mindre grustäkt som fyllts igen. Idag är det tätt med växtlighet. Gravar som ligger här har varit svåra att se med ögat. För att ta reda på om det finns oskadade gravar kvar under vegetation m.m. har arkeologerna grävt provgropar med maskin. Vi har då kunnat konstatera att gravar av samma typer som de tidigare undersökta finns inom området. Vi har hittat stenpackningar, kremerade människoben och keramik. Detta behöver undersökas vidare om en ombyggnad av korsningen ska ske i området.


Publicerad 3 april