fbpx

Debatt: Stärk museilagen – inför skyldighet för varje region att ha ett länsmuseum

Sveriges infrastruktur med 24 regionala museer är en förutsättning för att uppfylla kulturpolitikens målsättningar. Genom de regionala museerna får alla invånare tillgång till vår gemensamma historia. Från norr till söder besöker varje år omkring fyra miljoner personer våra museer. Det finns ett betydande värde att ha tillgång till trovärdiga kunskapskällor, inte minst i tider som präglas av ”filterbubblor” och spridning av konspirationsteorier.

Emellertid kan den här unika infrastrukturen inte tas för given. Det finns ingen lag som skyddar de regionala museerna. I princip är finansieringen ett frivilligt åtagande för regionerna. Beroende på politiska vindar kan villkoren förändras från ett år till ett annat. Skillnaderna i förutsättningar mellan de regionala museerna är också stora. I en del regioner är intresset stort och finansieringen betryggande, medan det i andra regioner finns ett betydligt mer begränsat intresse.

För museer som arbetar med långa perspektiv och förvaltar samlingar för kommande generationer så är det här förhållandet olämpligt. Skyddet av vårt kulturarv kräver stabilitet, långsiktighet och ett oreserverat samhällsstöd.

De flesta regionala museer har de senaste tio åren tvingats till kraftiga besparingar. Ser man till samtliga regionala museer har antalet årsanställda minskat med över 130 medarbetare sedan 2012. För att förstå vidden av detta så motsvarar dessa uppsägningar ungefär lika många som finns anställda vid Nordiska museet eller en uppsägning av alla anställda på de regionala museerna i Blekinge, Gävleborg, Västergötland, Västmanland och Örebro län.

De regionala museernas utsatthet kom i blixtbelysning under pandemin. Då hotades Gotlands museum och Jamtli i Östersund att gå i konkurs och läggas ned. För Länsmuseernas samarbetsråd var detta en allvarlig varningsklocka som gör att vi nu begär att kulturministern och riksdagen ser över och skärper museilagen från 2017. Museilagen måste tydligt säkerställa att kulturarvet finns tillgängligt i hela landet.

Inspiration kan med fördel hämtas från bibliotekslagen. På samma sätt som den slår fast att varje kommun ska ha ett bibliotek, bör museilagen slå fast att varje region ska säkerställa att det finns ett regionalt museum. Och precis som bibliotekslagen slår fast att varje region ska anta särskilda biblioteksplaner, bör varje region ha skyldighet att formulera särskilda kulturarvsplaner.

Frågan om att skydda och stärka de regionala museerna brådskar: kulturarvet står bokstavligen på spel.

Jonas Hellberg (S)
Ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Inga Göransson (C)
Vice ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Linda Lundberg
Generalsekreterare i Länsmuseernas samarbetsråd

Roland Andersson
Ordförande för Västergötlands museum

Luitgard Löw
Museichef för Västergötlands museum

Befinner ni er i Visby under Almedalsveckan är ni varmt välkomna till Länsmuseernas samarbetsråds seminarium den 5 juli! Här finns mer information om seminariet >>


Publicerad 30 juni