fbpx

Kulturhistorisk inventering:
Djäkneskolan i Skara

Västergötlands museum har på uppdrag av Skara kommun studerat de båda skolhusen, Djäkneskolan och dess gymnastikbyggnad, med avseende på deras deras tillkomst, kulturhistoriska status och deras betydelse för stadsbilden i Skara. Syftet har varit att söka klarlägga de båda skolbyggnadernas kulturhistoriska värden, samt utröna vilka delar som har så stor betydelse för byggnadernas identitet att största varsamhet skall råda vid framtida renoverings- och ändringsarbeten.

Det Högre Allmänna Läroverket, idag kallad Djäkneskolan, i Skara byggdes åren 1869 till 1871, efter ritningar av den Lidköpingsbördige arkitekten Helgo Zettervall, mest känd för sina många domkyrkorestaureringar.  Zettervall gav läroverket en för tiden karakteristisk nygotisk stil, med fasader av rött tegel och dekorativa inslag av såväl natursten som puts, eller t.o.m. cement, som på 1860-talet var ett nytt byggnadsmaterial som Zettervall ivrade för. Formspråket är synnerligen rikt artikulerat med bland annat spetsbågiga dörrar och fönster med spröjs- och masverk av trä och sten, gaveluppbyggnader och strävpelare, friser och hängtorn.

Djäkneskolan i Skara är ett ur nationell synpunkt framstående byggnadsverk, såväl med avseende på arkitektens produktion som exempel på denna byggnadsstil.

Oavsett från vilket håll byggnaden betraktas, står den fortfarande efter nära 150 år opåverkad av yttre förändringar och den har undgått alla tänkbara tillbyggnader eller påbyggnader. Det faktum att Djäkneskolans exteriörer har bevarats praktiskt taget intakta efter nära 150 år ger byggnaden ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Det betyder att inga utvändiga förändringar bör göras som stör det välbevarade helhetsintrycket. Det kulturhistoriska värdet för gamla skolhus är lite speciellt, eftersom praktiskt taget hela befolkningen har någon relation till byggnaden, goda eller dåliga.

Invändigt är det stora huvudtrapphuset och naturligtvis den gamla aulan av största intresse och bör bevaras intakta, oavsett vad huset kan komma att användas till i framtiden.

Museet har också studerat det närbelägna gymnastikhuset, som stod färdigt 1938. Arkitekterna hette Nils Ahrbom och Helge Zimdahl, ett par av funktionalismens företrädare i svensk arkitektur på 1930-talet. Gymnastikhuset i Skara är också välbevarat, men med mindre förändringar i exteriörerna. Den stora gymnastiksalen står praktiskt taget intakt sedan nybyggnadstiden på 1930-talet.


Publicerad 8 oktober