fbpx

Museets framtid kräver kraftsamling

I Svenska Dagbladet den 4 september berättas det om det pressade ekonomiska läget på Sveriges regionala museer. Stadigt minskade anslag sedan många år urholkar långsamt verksamheten. Det leder till färre utställningar, aktiviteter och minskad skolverksamhet.

Ökade kostnader för fastighetsunderhåll pressar mot budgetens ramar. Stiftelsen Västergötlands museum förvaltar med Heljesgården, Fornbyn, Kråks herrgård, museets huvudbyggnad samt flera monument i landskapet ett stort och också historiskt byggnadsbestånd. Den stora kostnadsökningen för underhåll av fastigheter drabbar därmed museet hårt.

Stiftelsen Västergötlands museum förvaltar en stor kulturhistorisk samling som omfattar cirka 300,000 föremål, över en miljon arkeologiska fynd och runt en och en halv miljon fotografier. Men det museala uppdraget innebär också kunskapsförmedling, att samlingarna används för att berätta om landskapets kulturarv.

En annan viktig del i museets uppdrag är kulturmiljö med uppdragsverksamhet inom arkeologi, konservering och det byggnadsantikvariska området. Den museala kulturmiljöverksamheten är omfattande, kräver hög ämneskunskap och innebär samverkan med offentliga, civila och privata aktörer.

Museet kan i dagsläget inte finansiera de tjänster verksamheten behöver för att fullfölja sitt uppdrag. Vakanser kan inte tillsättas trots att de behövs, personal finansieras av tillfälliga stöd- eller projektpengar, viktiga digitaliseringssatsningar stoppas och investeringar i museets byggnader får skjutas på framtiden. Gapet mellan anslagsutveckling och löneutveckling ökar ständigt, vilket ytterligare försvårar den ekonomiska situationen.

Västergötlands museum står framför stora utmaningar och för det behövs personal med kunskap, kompetens och en vilja att gestalta museets framtid. Museet förväntas skapa attraktiva möten för kulturupplevelser och samtal, underhållning och information. I takt med samhällets digitala omställning förväntas museet även att etablera sig som en digital mötesplats. Att förbli en relevant aktör på denna expanderande plattform är en nödvändighet för all museal verksamhet, och kräver således stora kraftansträngningar från alla berörda parter.

Vi vill ta hand om en värdefull samling och om landskapets kulturarv. Västergötland är ett historiskt kulturlandskap som vi vill berätta om även i framtiden.

Peter Rosholm, ordförande i Stiftelsen Västergötlands museum
Luitgard Löw, museichef vid Västergötlands museum


Publicerad 5 september