fbpx

Västergötlands museum – En del av Historien om Sverige:
Odin från Finnestorp

I samband med att vägen mellan Floby och Larv anlades år 1902 påträffades en offerplats i en våtmark vid Finnestorp. Här har pågått upprepade offerhandlingar från Kristi födelse och närmare 500 år framåt i tiden. Fynden består av skelettdelar av hästar, får och svin och även människa, men framför allt delar av metallföremål från vapen och hästutrustning.

Offerfynd påträffas på platser som under förhistorisk tid varit sjö- eller mossmark. Föremålen som man vanligen hittar på dessa platser är vapenutrustningar, hästmunderingar, personliga föremål och djurben. Det finns olika förklaringar till varför dessa saker placerades i mossarna, men vanligen kopplas företeelsen till kult, religion och offer. Innan föremålen lades ner i vattnet förstördes de genom att böjas eller huggas sönder. Troligen har människorna kommit tillbaka till platsen och offrat vid flera tillfallen.

Detta är ett av de mest spektakulära fynden från Finnestorp. Spännet eller söljan är i förgyllt silver och består av en rund fästeplatta, en ledad bygel och en nål eller torne. Det är rikt ornerat med flera figurer, som berättar om händelser i gudavärlden. Figurerna består av ett hästben, ett människoansikte med många fina små detaljer, fåglar, odjur och olika svårtolkade föremål. Symboliken kan utläsas som händelser ur Odins liv och specifikt när Odin ger sitt öga i pant vid Mimers brunn.

Odins ansikte är riktat mot den runda dosan, som representerar brunnen. Om nålen lyfts upp så svänger Odins ansikte ner mot Mimers brunn och offret sker.

Läs mer om då Västergötlands museum tog emot fyndet från Finnestorp >>

”…där är Mimirsbrunnen, som visdom och manvett är gömt i, Mimir heter
han som äger brunnen; han är full av kunskap, därför att han dricker av
brunnen med hornet Gjallarhorn. Dit kom Allfadern och bad att få dricka av
brunnen, men han fick inte det förrän han satt sitt öga i pant.”

Snorre

<< Tillbaka till Västergötlands museum – En del av Historien om Sverige