Anvisningar för yrkesverksamma

För dig som är yrkesverksam och behöver komma i kontakt med oss i samlingarna angående fyndfördelning eller provtagning finns särskilda anvisningar. För att kunna hantera ditt ärende på bästa sätt ber vi dig att först ta del av dokumenten på denna sida i deras helhet.

Anvisningar för inlämning av arkeologiska fynd

Fulltext (PDF)

Västergötlands museum (VGM) följer definitioner och riktlinjer kring fyndhantering baserade på Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2015:1) samt Vägledning för tillämpning av Kulturminneslagen Uppdragsarkeologi, kapitel 7 Arkeologiskt fyndmaterial (2012-03-26).

VGM ska kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt för diskussioner kring upplägget av fyndhanteringen och tilldelning av inventarienummer, dock senast i samband med att fyndfördelningsbeslutet är fattat av RAÄ.

Fyndmaterialet ska inlämnas till VGM vid ett och samma tillfälle. Vid inlämningen sker en fyndkontroll. VGM förbehåller sig rätten att returnera material som inte uppfyller kriterier för inlämnande på grävande aktörs bekostnad.

Registreringen och märkning av fyndmaterialet ska ske i enlighet med VGM:s anvisningar i dokumentet.

För frågor rörande hantering och inlämning av arkeologiskt fyndmaterial samt digitala fyndtabeller, kontakta:

Ylva Nilson
ylva.nilson@vgmuseum.se
0511-260 82

Föremålsenheten vid Västergötlands museum
info@vgmuseum.se
0511-260 00 vx

Ansökan om provtagning/vetenskaplig analys

Västergötlands museums föremålssamlingar kan användas för provtagningar eller vetenskaplig analys. För att kunna hantera ditt ärende behöver vi motta en detaljerad förfrågan på denna blankett (PDF).

Ansökan skickas till Västergötlands museum, Box 253 532 23 Skara eller till info@vgmuseum.se.