fbpx

Fallet C.M. Lanner

  • Lantmätarutrustning
  • Lantmätarutrustning

1M16: 26239 m.fl. lantmäteriredskap

Carl Michael Lanner (1834-1909) var kommissionslantmätare i Elfsborgs län (men arbetade även som justerare). Han hade 1880 uppdraget att förrätta en rågångsutstakning mellan Torp Nedergården och Torp Öfvergården i nuvarande Marks kommun, som tidigare ägts av Andreas Börjesson. En rågång är en gränslinje mellan socknar, byar eller, som i detta fall, mellan skilda jordegendomar och är betecknad på marken. Lanner tog ut ett arvode om 100 kr och 35 öre för arbetet, varav hälften skulle betalas av de båda nya ägarna Andreas och Maria. Den andra hälften skulle betalas av den tidigare ägaren Andreas Börjesson. Andreas Persson och Maria Gunnesdotter var dock inte nöjd med C.M. Lanners arbete och tog fallet till rätten. I hovrättens protokoll finner man att ”Andreas Persson och Maria Gunnesdotter i stämning å klaganden till Marks häradsrätt i allo bestridit arvodesräkningen och yrkat befrielse från det derpå grundade kraf samt särskildt anmärkt, att räkningen upptog dagarvode för den 10 September 1880, fastän klaganden den dagen icke varit å förrättningsstället sysselsatt”. För dagen den 10 september ska Lantmätare Lanner tagit ut ett arvode om 10 kronor.

Häradsrätten dömer till fördel för Andreas Persson och Maria Gunnesdotter. Lanner blir därför skyldig att ”mot qvitto, genast återgälda deras till klaganden utgifna hälft af arfvodet för sistnämnde dag (den 10 september 1880) med fem kronor, och skulle klaganden (C. M. Lanner) derjemte ersätta sina vederparter (Persson och Gunnesdotter) för deras kostnad i målet med 49 kronor 75 öre”.

Lanner överklagar detta beslut till hovrätten som inte finner skäl att ändra Häradsrättens utslag. Lanner överklagar beslutet igen, denna gång till Högsta Domstolen. Den 26 juli 1883 kommer Högsta Domstolens utlåtande: ”Utslag uppå de besvär, kommissionslantmästare C.M. Lanner i underdånighet anfört öfver Kongl Majts och rikets Göta hofrätts utslag den 12 januari 1883 i mål emellan klaganden, å ena, samt Andreas Persson i Berghems Torp och Maria Gunnesdotter i Buagården, å andra sidan”… ”Kongl Majt har i nåda låtit sig föredragas ofvan berörda underdåniga besvär och finner icke skäl att i hofrättens öfverklagade utslag göra annan ändring än att, enär, med afseende å den utgång det mot Lanner anstälda åtal har häradsrätten erhöll, kostnaderna derstädes borde parterne emellan qvittas, Lanner befrias från utgifvande af de utaf häradsrätten och hofrätten förklarandene såsom ersättning för deras kostnader i målet tillerkända belopp”. Lanner blir däremot skyldig att betala tillbaka arvodet om 10 kronor för den 10 September 1880.