fbpx

Finnestorpsfyndet

Digital utställning

När vägen mellan Floby och Larv anlades år 1902 påträffades en offerplats i en mosse vid Finnestorp. De många offergåvor som fanns på platsen vittnar om att det pågått upprepade offerhandlingar från vår tideräknings början och 500 år framåt i tiden. Fynden består av skelettdelar av hästar, får och svin och till och med människor -men framför allt olika metallföremål från vapen och hästutrustning.

Från år 2000 undersöks våtmarksområdet för första gången mer metodiskt och i en större omfattning. Forskningsprojektet går under namnet ”Offerplatsen Finnestorp” och genomfördes i två fältarbetsomgångar, en första etapp under åren 2000-2004 och en andra under åren 2008-2012. De fynd som nu, enligt beslut från Riksantikvarieämbetet, ska överföras till Västergötlands museum omfattar 274 föremål från undersökningarna åren 2000-2004. Enligt uppgift omfattar resterande material från åren 2008-2012 ytterligare ett par hundra föremål som sannolikt fördelas till Västergötlands museum.

Det här föremålet är ett förgyllt, dekorativt beslag till svärdsskida ett s.k. munbleck och utgör ett av de föremål som tilfallit Västergötland museum. Figurerna ska troligtvis tolkas som Odins häst Sleipnir och korparna Hugin och Munin.

På den andra bildens syns den första utgrävningen vid finnestorp 1904.

De flesta offerfynd som hittas i Sverige härstammar från romersk järnålder och folkvandringstid, d.v.s. år 0 – 550. Offerfynden påträffas på platser som under förhistorisk tid varit sjö- eller mossmark.Föremålen som man vanligen hittar på dessa platser är vapenutrustningar, hästmunderingar, personliga föremål och djurben. Det finns olika förklaringar till varför dessa saker placerades i mossarna, men vanligen kopplas företeelsen till kult, religion och offer. Innan föremålen lades ner i vattnet förstördes de genom att böjas eller huggas sönder. Troligen har människorna kommit tillbaka till platsen och offrat vid flera tillfallen.

 

Bild av Gunnar Creutz.