fbpx

Härjevads gamla kyrka

Härjevads gamla kyrka är uppförd troligen på 1600-talet och tjänade som församlingskyrka i Härjevads socken till 1915. Kyrkan uppfördes i Fornbyn 1921.

Kyrkan är troligen byggd redan på 1600-talet, men den  präglas till sitt utseende huvudsakligen av 1700-talet, då sakristian och delar av inredningen tillkom. Den var då för­sam­lingskyrka i Härje­vads socken norr om Vara till 1915, då den ersattes av en ny­byggd kyrka. Kyrkan försågs 1857 med ett torn, men vid åter­upp­förandet i Fornbyn 1921 ville man åter­ge kyr­kan dess gam­la ut­se­ende. Den återinvigdes året därpå. Flera av kyrkans äldre in­ven­tarier medföljde vid flyttningen, såsom predikstolen från 1780, tillverkad av bildhuggaren och målaren Johan Flod­ström från Odensåker, korset på altaret, nummertavlan, den större ljus­kronan av trä, m m. I övrigt har inredningen komplette­rats med föremål ur museets samlingar, t ex orgeln från Mofalla och en dopfunt som tidigare stått i trädgården på Stora Bjurum. Härje­vadskyrkan används sommartid för bröllop, musik­andak­ter och andra samman­komster.

På den omgivande kyrkogården finns flera gravstenar och en solvisare av kalksten med årtalet 1647. Utanför östra grinden står en fattigbössa eller offer­stock, tillverkad efter förebild från gamla fattigbössor i Västergötland.